کد شناسه نام کارگر وضعیت خوداظهاری آدرس زمان شروع زمان پایان